ems1cover300 Dear Colleagues

Welcome to the new scientific journal Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne (EMS, RM). The initiative to create this journal has been received very well. The prehospital and hospital emergency care is a field undergoing dynamic changes and those changes need to be communicated to the medical community to broaden their knowledge and exchange opinions. It is my firm belief that EMS,RM will become a place to present new research and case reports and the spread of knowledge will support us in our work. I wish to encourage you to publish your scientific papers in our quarterly journal. The first issue is planned for publication in October 2014. You are warmly invited to join us.

Best regards
Robert Gałązkowski, PhD
Editor-in-Chief

NAGŁE ZAGROŻENIE ZDROWIA ORAZ NAGŁE ZAGROŻENIE ŻYCIA. ANALIZA PRAWNA ORAZ JEJ KONTEKST SOCJOMEDYCZNY

Streszczenie
O ile pojęcie zagrożenia życia jest zrozumiałe w sposób intuicyjny znacznie trudniej zdefiniować pojęcie zagrożenia zdrowia. Precyzyjne definicje obydwu pojęć mają fundamentalne znaczenie dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W artykule dokonano analizy prawnej obydwu terminów w oparciu o istniejące akty prawne a także o orzecznictwo sądowe. Omówiono zarówno aspekty cywilne jak i karne problemu podkreślając jednocześnie konieczność maksymalnie szerokiego spojrzenia na problematykę i jednoczesnego zastosowania różnych aktów prawnych. W konkluzji poczynionych rozważań, za zagrożenie zdrowia czy życia należy przyjąć stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia. Zatem zagrożenie życia i zdrowia występuje wtedy, gdy istnieje niemożność odłożenia w czasie pomocy lekarskiej, mogącej według wiedzy i doświadczenia medycznego zapobiec powstaniu u pacjenta niekorzystnych skutków. Obowiązek udzielenia pomocy w takich przypadkach ma charakter bezwzględny i wyprzedza ograniczenia wynikające z umów o świadczenia zdrowotne. Zakład opieki zdrowotnej, w przypadku odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych pacjentowi w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia naraża się na odpowiedzialność cywilną, natomiast jego pracownicy na odpowiedzialność karną i dyscyplinarną z tytułu nieudzielenia pomocy.

czytaj dalej

WSTĘPNA INTENSYWNA TERAPIA NA SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

Streszczenie
W niniejszym artykule autorzy omówili podstawy intensywnej terapii na oddziale ratunkowym. Zwrócono uwagę na podstawowe techniki monitorowania i leczenia pacjentów w krytycznie ciężkim stanie. Omówiono typowe stany nagłych zagrożeń pochodzenia urazowego i wewnętrznego ze zwróceniem uwagi na ich prawidłową diagnostykę i leczenie. Autorzy przedstawili metody monitorowania układu krążenia i układu oddechowego, które powinny być stosowane na oddziale ratunkowym. Przedstawiono skalę wczesnego ostrzegania NEWS, która może być stosowana również w warunkach oddziału ratunkowego. Omówiono między innymi niedrożność dróg oddechowych, wentylację mechaniczną w tym nieinwazyjną, kaniulację naczyń centralnych, ultrasonografię i kapnografię w nagłym zatrzymaniu krążenia, postępowanie we wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym.

czytaj dalej

LECZENIE BÓLU NA MIEJSCU ZDARZENIA

Streszczenie
Ból towarzyszący każdemu urazowi jest zjawiskiem wpływającym bardzo niekorzystnie na funkcje wszystkich układów i narządów. Skutecznie jego uśmierzanie jest niezbędnym elementem leczenia chorego pourazowego. Poniższy artykuł przedstawia definicję bólu, patomechanizm bólu i metody jego oceny. Omawia również możliwości farmakoterapii z podziałem na postępowanie na miejscu wypadku i w czasie transportu oraz w domu pacjenta w okresie zdrowienia.

czytaj dalej

Wykorzystanie morfiny w praktyce podstawowych Zespołów Ratownictwa Medycznego. Badanie pilotażowe

Streszczenie
Wstęp: W środowisku ratowniczym od wielu lat trwa dyskusja na temat zwiększania uprawnień ratowników medycznych, pielęgniarek i pielęgniarzy systemu pracujących w podstawowych Zespołach Ratownictwa Medycznego (ZRM).
Cel pracy: Ocena wykorzystania morfiny w praktyce podstawowych ZRM.
Materiał i metody: Opinie ratowników podstawowych ZRM zbadano za pomocą kwestionariusza ankiety własnego autorstwa. Badanie opinii zostało przeprowadzone w dwóch stacjach ratownictwa medycznego. Do udziału w ankiecie zostali zaproszeni kierownicy zespołów podstawowych w okresie od października do grudnia 2015. Otrzymane odpowiedzi (36) powinny posłużyć jedynie jako doniesienie wstępne w badanym obszarze.
Wyniki: 86% ratowników stosuje w swojej praktyce morfinę u wszystkich pacjentów, a 14% tylko u dorosłych. 58% nie widzi potrzeby włączania innego opioidu do samodzielnej praktyki. Morfina jest podawana w dawkach frakcjonowanych przez 63% respondentów, natomiast 8% stosuje dawkę jednorazową wynoszącą 2 lub 3 mg iv. Przy braku przeciwwskazań do podania leku analgetycznego najczęściej wybierany przez 69% respondentów jest ketoprofen.
Wnioski: Ratownicy wykorzystują morfinę w swojej pracy. Większość ratowników nie chce dodatkowych uprawnień w zakresie analgezji opioidami. Skale oceny natężenia bólu są stosowane. Dawkowanie frakcjonowane morfiny jest dominującym sposobem stosowania. Objawów niepożądanych obawia się znaczna grupa badanych. Metoclopramid nie jest rutynowo stosowany w połączeniu z morfiną. Najczęstszymi stanami nagłymi, w których badani ratownicy podają morfinę są OZW oraz urazy.

czytaj dalej

Opinia i wiedza ratowników medycznych w zakresie farmakoterapii i elektroterapii – nowe kompetencje, nowe wyzwania

Streszczenie
Wstęp: Nowe kompetencje zrodziły wiele pytań, nie tylko o ich zasadność, ale przede wszystkim o to, czy ratownicy medyczni są merytorycznie przygotowani na zmiany. Różne ścieżki kształcenia, odbywania stażu zawodowego i zdobywania doświadczenia zmuszają do weryfikacji wiedzy ratowników na temat medycznych czynności ratunkowych, które mogą samodzielnie wykonywać.
Cel: Uzyskanie opinii ratowników medycznych na temat wybranych uprawnień nadanych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. Na podstawie badania oceniono także wiedzę respondentów na temat zagadnień, o których zasadność wprowadzenia pytano.
Materiał i metody: Opinie ratowników medycznych zostały zbadane za pomocą kwestionariusza ankiety własnego autorstwa. Badanie opinii zostało przeprowadzone podczas trwania III Letniego Ogólnopolskiego Sympozjum Ratownictwa Medycznego, które odbyło się w Grudziądzu. Respondenci odpowiadali na 25 pytań jednokrotnego wyboru dotyczących uprawnień, które zdobyli ratownicy medyczni.
Wyniki: Rozszerzenie kompetencji o samodzielne stosowanie fentanylu za zasadne uważa 74% respondentów, hydroksyzyny 92%, urapidylu 34%, metamizolu 90%, metoprololu 57%, paracetamolu 81%, ibuprofenu 65%, a adenozyny 62%. Wprowadzenie do samodzielnej praktyki przezskórnej elektrostymulacji uważa za słuszne 69% respondentów, natomiast kardiowersji 63%.
Wnioski: Przeprowadzone badanie ujawniło braki w wiedzy respondentów na zadane pytania. Rozszerzenie możliwości terapeutycznych ratowników medycznych powinno nieść za sobą obowiązkowy program kształcenia podyplomowego uwzględniający przede wszystkim nowe kompetencje.

czytaj dalej

Analiza postępowania w przypadkach samobójstw i prób samobójczych w oparciu o czteroletni dorobek powietrznego ratownictwa medycznego. Medyczne aspekty postępowania, okoliczności i motywy działania

Jaroslaw Pyrc 1, Mark Frank 2,3, Jörg Braun 3, Ulf Aschenbrenner 3, Julia Pietschmann 4, Kerstin Weidner 4, Katja Petrowski 4* 1 University Center for Orthopaedics and Traumatology University Medicine Carl Gustav Carus Dresden, Niemcy 2 City Hospital Görlitz,...

czytaj dalej
Strona 1 z 612345...Ostatnia »

Artykuły


ZALOGUJ SIĘ

X