ems1cover300 Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne jest czasopismem o zasięgu międzynarodowym, wydawanym w języku angielskim i polskim. Poprzez publikowanie wyników badań prowadzonych w dziedzinie ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej stanowi forum wymiany myśli naukowej i doświadczeń. Czasopismo składa się z trzech podstawowych działów:– ratownictwo medyczne,
– medycyna ratunkowa,
– zalecenia, rekomendacje, wytyczne.

Umiejętność przeprowadzenia badania podmiotowego wśród kierowników podstawowych i specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego

[:pl]Joanna Sowizdraniuk 1, 2
1SOR Szpital Św. Anny, Miechów, Polska
2Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego, Kraków, Polska[:en]Abstract
Background: The ability to perform clinical interview is one of the basic diagnostic methods in emergency medical teams. 
Aim: Evaluation and comparison of paramedical (P) and specialist (S) emergency medical teams in the field of clinical interview as an element of diagnostic process among patients with cardiovascular problems.
Material and method: 1560 documents issued by EMS teams have been examined. These document the work of 5 emergency medical teams in Kraków, Poland in 2012. The following aspects of clinical examination were analyzed: chief complains, time from the onset of symptoms to decision to call for EMS and past medical history and medication.
Results: Main symptoms manifested by patients treated by both types of emergency medical teams were similar; they are present in 98% of documents issued by specialist and on 95% by paramedical EMS teams. Time of symptom occurrence has been stated by 71% of paramedical teams and by 66% of specialist teams. Past medical history has been examined by 71% and 69% teams respectively.
Conclusion: Paramedical and specialist teams undertake clinical interview on similar level. [:]

czytaj dalej

Analiza niedociągnięć w organizacji sił wsparcia medycznego mających znaczący wpływ na rozmiar i strukturę strat sanitarnych w czasie operacji antyterrorystycznych we wschodniej Ukrainie

Oleh V. Rudynskyi Wydział Badań Przygotowania Wsparcia Instytutu Badań Medycyny Militarnej i Ukraińskiej Wojskowej Akademii Medycznej, Kijów, Ukraina Streszczenie Artykuł analizuje związek pomiędzy oddziałami i obiektami pomocy medycznej a rozmiarem i strukturą strat...

czytaj dalej

[:pl]NAGŁE ZAGROŻENIE ZDROWIA ORAZ NAGŁE ZAGROŻENIE ŻYCIA. ANALIZA PRAWNA ORAZ JEJ KONTEKST SOCJOMEDYCZNY[:en]Sudden threat to human health and life. Legal analysis and its socio-medical context.[:]

[:pl]Streszczenie
O ile pojęcie zagrożenia życia jest zrozumiałe w sposób intuicyjny znacznie trudniej zdefiniować pojęcie zagrożenia zdrowia. Precyzyjne definicje obydwu pojęć mają fundamentalne znaczenie dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W artykule dokonano analizy prawnej obydwu terminów w oparciu o istniejące akty prawne a także o orzecznictwo sądowe. Omówiono zarówno aspekty cywilne jak i karne problemu podkreślając jednocześnie konieczność maksymalnie szerokiego spojrzenia na problematykę i jednoczesnego zastosowania różnych aktów prawnych. W konkluzji poczynionych rozważań, za zagrożenie zdrowia czy życia należy przyjąć stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia. Zatem zagrożenie życia i zdrowia występuje wtedy, gdy istnieje niemożność odłożenia w czasie pomocy lekarskiej, mogącej według wiedzy i doświadczenia medycznego zapobiec powstaniu u pacjenta niekorzystnych skutków. Obowiązek udzielenia pomocy w takich przypadkach ma charakter bezwzględny i wyprzedza ograniczenia wynikające z umów o świadczenia zdrowotne. Zakład opieki zdrowotnej, w przypadku odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych pacjentowi w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia naraża się na odpowiedzialność cywilną, natomiast jego pracownicy na odpowiedzialność karną i dyscyplinarną z tytułu nieudzielenia pomocy.
[:en]Abstract
While the concept of life-threatening is understood intuitively much more difficult to define the concept of health risks. Precise definitions of the two concepts are fundamental to the broad sense of security. The article examines both the legal terms on the basis of existing legislation as well as court rulings. We discuss both aspects of civil and criminal problems, while stressing the need for up In conclusion, made considerations, to endanger the health or life status should be adopted involving sudden or anticipated in the short term onset of symptoms worsening health, the direct consequence may be severe damage to the functions of the body, injury or loss of life. Thus, the threat to life and health occurs when there is a failure to postpone medical care, which could, to the knowledge and experience of the medical prevent the patient’s adverse effects. The obligation to provide assistance in such cases is absolute and ahead of limitations arising from contracts of health benefits. Health care facility, in the event of refusal of health care services to the patient in a situation of danger to health or life runs the risk of liability, and its employees to criminal liability and disciplinary due without aid.to a broad perspective on the issues and the simultaneous application of different legal acts.[:]

czytaj dalej

[:pl]WSTĘPNA INTENSYWNA TERAPIA NA SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM[:en]INITIAL INTENSIVE CARE IN THE EMERGENCY DEPARTMENT[:]

[:pl]Streszczenie
W niniejszym artykule autorzy omówili podstawy intensywnej terapii na oddziale ratunkowym. Zwrócono uwagę na podstawowe techniki monitorowania i leczenia pacjentów w krytycznie ciężkim stanie. Omówiono typowe stany nagłych zagrożeń pochodzenia urazowego i wewnętrznego ze zwróceniem uwagi na ich prawidłową diagnostykę i leczenie. Autorzy przedstawili metody monitorowania układu krążenia i układu oddechowego, które powinny być stosowane na oddziale ratunkowym. Przedstawiono skalę wczesnego ostrzegania NEWS, która może być stosowana również w warunkach oddziału ratunkowego. Omówiono między innymi niedrożność dróg oddechowych, wentylację mechaniczną w tym nieinwazyjną, kaniulację naczyń centralnych, ultrasonografię i kapnografię w nagłym zatrzymaniu krążenia, postępowanie we wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym.
[:en]Abstract
In this article, the authors discuss the basics of intensive care in the emergency department settings. Attention was drawn to the basic techniques of monitoring and treatment of critically ill patients. This article discusses the typical trauma and non-trauma cases including proper diagnosis and treatment. The authors analyze the basic methods of monitoring of cardiovascular and respiratory systems typically used in the emergency department. This article discusses the role of the early warning scales/scores (NEWS) in the emergency department, as well as airway insufficiency, mechanical ventilation including non-invasive ventilation, central vein cannulation, ultrasound and capnography in cardiac arrest and the initial treatment in the increased intracranial pressure cases.
[:]

czytaj dalej

[:pl]Węgierskie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe znane jako Zespół Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) na Węgrzech[:en]Hungarian Air Ambulance aka HEMS in Hungary[:]

[:pl]Streszczenie
Węgierskie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Nonprofit Sp. z o.o. jest należącą do rządu organizacją non-profit, będącą jedynym dostawcą usług HEMS na terenie całego kraju. Niniejszy artykuł prezentuje węgierski HEMS, jego strukturę organizacyjną, misje i historię.
[:en]Abstract
Hungarian Air Ambulance Nonprofit Ltd. is a government-owned, not-for-profit organization covering the whole country as the sole provider of HEMS in Hungary. This article gives an introduction to Hungarian HEMS, its organizational structure, missions and history.[:]

czytaj dalej

[:pl]LECZENIE BÓLU NA MIEJSCU ZDARZENIA[:en]Pain management at the scene[:]

[:pl]Streszczenie
Ból towarzyszący każdemu urazowi jest zjawiskiem wpływającym bardzo niekorzystnie na funkcje wszystkich układów i narządów. Skutecznie jego uśmierzanie jest niezbędnym elementem leczenia chorego pourazowego. Poniższy artykuł przedstawia definicję bólu, patomechanizm bólu i metody jego oceny. Omawia również możliwości farmakoterapii z podziałem na postępowanie na miejscu wypadku i w czasie transportu oraz w domu pacjenta w okresie zdrowienia.
[:en]Summary
The pain accompanying each injury is a phenomenon that affects the function of all organs and systems very negatively. Its effective alleviation is essential for the treatment of post-traumatic patients. The following article presents the definition of pain, its pathomechanisms and methods of its evaluation. It also discusses pharmacotherapy options differentiating between pain management at the scene or during transportation and at patient’s home during the recovery period.[:]

czytaj dalej

[:pl]Wykorzystanie morfiny w praktyce podstawowych Zespołów Ratownictwa Medycznego. Badanie pilotażowe[:en]THE USAGE OF MORPHINE IN DAILY PRACTICE BY EMERGENCY MEDICAL SERVICES (EMS). A PILOT STUDY[:]

[:pl]Streszczenie
Wstęp: W środowisku ratowniczym od wielu lat trwa dyskusja na temat zwiększania uprawnień ratowników medycznych, pielęgniarek i pielęgniarzy systemu pracujących w podstawowych Zespołach Ratownictwa Medycznego (ZRM).
Cel pracy: Ocena wykorzystania morfiny w praktyce podstawowych ZRM.
Materiał i metody: Opinie ratowników podstawowych ZRM zbadano za pomocą kwestionariusza ankiety własnego autorstwa. Badanie opinii zostało przeprowadzone w dwóch stacjach ratownictwa medycznego. Do udziału w ankiecie zostali zaproszeni kierownicy zespołów podstawowych w okresie od października do grudnia 2015. Otrzymane odpowiedzi (36) powinny posłużyć jedynie jako doniesienie wstępne w badanym obszarze.
Wyniki: 86% ratowników stosuje w swojej praktyce morfinę u wszystkich pacjentów, a 14% tylko u dorosłych. 58% nie widzi potrzeby włączania innego opioidu do samodzielnej praktyki. Morfina jest podawana w dawkach frakcjonowanych przez 63% respondentów, natomiast 8% stosuje dawkę jednorazową wynoszącą 2 lub 3 mg iv. Przy braku przeciwwskazań do podania leku analgetycznego najczęściej wybierany przez 69% respondentów jest ketoprofen.
Wnioski: Ratownicy wykorzystują morfinę w swojej pracy. Większość ratowników nie chce dodatkowych uprawnień w zakresie analgezji opioidami. Skale oceny natężenia bólu są stosowane. Dawkowanie frakcjonowane morfiny jest dominującym sposobem stosowania. Objawów niepożądanych obawia się znaczna grupa badanych. Metoclopramid nie jest rutynowo stosowany w połączeniu z morfiną. Najczęstszymi stanami nagłymi, w których badani ratownicy podają morfinę są OZW oraz urazy.
[:en]Abstract
Introduction: For a long time within the paramedic community, there has been an ongoing discussion about increasing nurses’ and paramedics’ rights who are employed in the EMS.
The aim: To assess morphine use in pre-hospital EMS settings.
Materials and methods: Paramedics were surveyed using a questionnaire made by the authors of this article. EMS supervisors were invited to take the survey, which was conducted in two ambulance stations between October and December 2016. The survey responses (36) should be interpreted as a preliminary result regarding this issue.
Result: 86% of paramedics surveyed use morphine for all patients, 14% use it only in adults and 58% do not feel the need to administer opioids, other than morphine. Morphine was given in fractionated doses by 63% of responders, while 8% use a single dose of 2 to 3 mg iv. In addition to opioids and once any contraindications were ruled out, 69% of responders gave an analgesic, most commonly ketoprofen.
Conclusions: Paramedics use morphine in their daily practice. Most paramedics do not want any additional privileges regarding opioid use in pain relief. Pain intensity scales were used. Fractionated morphine doses were most commonly administered. A substantial portion of the study group dreads side effects. Metoclopramide is not routinely used in combination with morphine. Morphine is most commonly administered in emergency situations, such as acute coronary syndrome (ACS) and trauma.[:]

czytaj dalej

[:pl]Opinia i wiedza ratowników medycznych w zakresie farmakoterapii i elektroterapii – nowe kompetencje, nowe wyzwania[:en]Pharmacological treatment and electrotherapy: paramedics’ opinions and knowledge. New qualifications and challenges[:]

[:pl]Streszczenie
Wstęp: Nowe kompetencje zrodziły wiele pytań, nie tylko o ich zasadność, ale przede wszystkim o to, czy ratownicy medyczni są merytorycznie przygotowani na zmiany. Różne ścieżki kształcenia, odbywania stażu zawodowego i zdobywania doświadczenia zmuszają do weryfikacji wiedzy ratowników na temat medycznych czynności ratunkowych, które mogą samodzielnie wykonywać.
Cel: Uzyskanie opinii ratowników medycznych na temat wybranych uprawnień nadanych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. Na podstawie badania oceniono także wiedzę respondentów na temat zagadnień, o których zasadność wprowadzenia pytano.
Materiał i metody: Opinie ratowników medycznych zostały zbadane za pomocą kwestionariusza ankiety własnego autorstwa. Badanie opinii zostało przeprowadzone podczas trwania III Letniego Ogólnopolskiego Sympozjum Ratownictwa Medycznego, które odbyło się w Grudziądzu. Respondenci odpowiadali na 25 pytań jednokrotnego wyboru dotyczących uprawnień, które zdobyli ratownicy medyczni.
Wyniki: Rozszerzenie kompetencji o samodzielne stosowanie fentanylu za zasadne uważa 74% respondentów, hydroksyzyny 92%, urapidylu 34%, metamizolu 90%, metoprololu 57%, paracetamolu 81%, ibuprofenu 65%, a adenozyny 62%. Wprowadzenie do samodzielnej praktyki przezskórnej elektrostymulacji uważa za słuszne 69% respondentów, natomiast kardiowersji 63%.
Wnioski: Przeprowadzone badanie ujawniło braki w wiedzy respondentów na zadane pytania. Rozszerzenie możliwości terapeutycznych ratowników medycznych powinno nieść za sobą obowiązkowy program kształcenia podyplomowego uwzględniający przede wszystkim nowe kompetencje.[:en]Abstract
Introduction: New qualifications given to paramedics caused many questions about the reasons for the decision on introducing the changes. There are also some questions related to the paramedics’ readiness for those changes. Being aware of different ways of development, training and acquiring experience motivated us to run a survey and check the paramedics’ knowledge of the emergency treatment that can be provided by them.

Aim: The aim of the work is to collect paramedics’ opinions on given qualifications (a regulation of the Minister of Health of 20 April 2016) and check their knowledge of those new issues.

Material and methods: The questionnaire form for the survey was made by the authors of this article. The survey was conducted during the 3rd Paramedic Summer Conference in Grudziądz. The interviewees answered 25 single choice questions related to the introduced changes.

Results: Paramedics’ independence in using fentanyl is considered to be a right decision by 74% of the interviewees. 92% support using hydroxyzine, 34% urapidil, 90% metamizole, 57% metoprolol, 81% paracetamol, 65% ibuprofen and 62% adenosine. 69% of the interviewed paramedics think it is right to use external cardiac electrostimulation on their own. 63% consider cardioversion as a right procedure to be provided by paramedics independently.

Conclusions: The interviewed paramedics approve of reforms being made. Only one-third of the answerers hold with putting urapidil on the list of medicines used by paramedics independently. Two-thirds consider changes in providing electrostimulation to be a right step. Most of the interviewees have basic knowledge on the use of fentanyl, metoprolol, paracetamol and ibuprofen. The answerers do not have adequate knowledge of the properties of hydroxyzine and urapidil. Only 50% of the interviewed paramedics know how to classify a patient as hemodynamically unstable.[:]

czytaj dalej

[:pl]Analiza postępowania w przypadkach samobójstw i prób samobójczych w oparciu o czteroletni dorobek powietrznego ratownictwa medycznego. Medyczne aspekty postępowania, okoliczności i motywy działania[:en]Suicides and Attempted Suicides: A Four-Year Analysis of Methods, Motives and Medical Conditions of Suicides in the Air Rescue Service[:]

[:pl]Jaroslaw Pyrc 1, Mark Frank 2,3, Jörg Braun 3, Ulf Aschenbrenner 3, Julia Pietschmann 4, Kerstin Weidner 4, Katja Petrowski 4* 1 University Center for Orthopaedics and Traumatology University Medicine Carl Gustav Carus Dresden, Niemcy 2 City Hospital Görlitz,...

czytaj dalej
Strona 1 z 612345...Ostatnia »