Akademia Sztuki Wojennej

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania

 

Zaproszenie na IV krajową konferencję naukową z cyklu

 

Społeczeństwo • Gospodarka • Siły Zbrojne

  

Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju

 

20 września 2018 r.

 


Konferencję zorganizowano we współpracy
z Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A.

 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

Prof. dr hab. Paweł Cieślar, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Prof. dr hab. Marian Cieślarczyk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. Józef Jańczak, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Prof. dr hab. Waldemar Kaczmarek, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Prof. dr hab. dr h. c. Wojciech Kosiedowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Jan Maciejewski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Tomasz Majewski, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Prof. dr hab. Sławomir Partycki, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. Andrzej Polak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Prof. dr hab. Stanisław Sirko, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Prof. dr hab. Zenon Stachowiak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. dr hab. Bogdan Szulc, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Prof. dr hab. Adam Tomaszewski, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Prof. dr hab. Bernard Wiśniewski, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dr hab. Andrzej Czupryński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dr hab. inż. Marta Domagalska-Grędys, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dr hab. Andrzej Gałecki, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Dr hab. Urszula Jarecka, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. inż. Jarosław Kozuba, Politechnika Śląska

Dr hab. Krzysztof Krukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Płk dr hab. Piotr Malinowski, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Dr hab. Aleksandra Nowakowska, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Wojciech Pizło, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Jerzy Stańczyk, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Dr hab. Maciej Zastempowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Płk dr hab. Tadeusz Zieliński, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Płk dr hab. Tomasz Jałowiec, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Dr hab. Justyna Lipińska, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Dr Adriana Bartnik, Politechnika Warszawska

Dr Aleksander Babiński, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dr Aranka Ignasiak-Szulc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Maria Jabłońska-Wołoszyn, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Dr Barbara Jurkowska, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

Dr Aneta Nowakowska-Krystman, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Dr Rafał Panfil, Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Ciechanowie

Młd. bryg. dr inż. Anna Prędecka, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Płk dr Marek Strzoda, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dr Agnieszka Rzeńca, Uniwersytet Łódzki

Dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk, Uniwersytet w Białymstoku

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull – przewodnicząca komitetu

Dr Karina Górska-Rożej

Dr Aleksandra Kaczmarek

Dr Wiesław Krzeszowski

Dr Marlena Niemiec

Mgr Paulina Rosłoń

Mgr inż. Sławomir Sobczak

Mgr Sylwia Walasik

 

Instytut Zarządzania

Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej

Al. gen. Antoniego Chruściela 103, 00-910 Warszawa

Tel.: 261-813-720; 261-813-079

e – mail: wojsko-spoleczenstwo@akademia.mil.pl

 

CELE I TEMATYKA KONFERENCJI

Celem konferencji jest wymiana poglądów w zakresie teoretycznych założeń oraz praktycznych rozwiązań w obszarze zarządzania publicznego, obronności i bezpieczeństwa, w tym ekonomiki bezpieczeństwa oraz polityki rozwoju.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych – dobre praktyki.
 2. Znaczenie kapitału społecznego w kształtowaniu odporności społeczności lokalnych na zagrożenia.
 3. Uwarunkowania współpracy służb mundurowych ze społecznościami lokalnymi.
 4. Konsekwencje restrukturyzacji przemysłu zbrojeniowego oraz sił zbrojnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego.
 5. Filary kulturowe i etyczne bezpieczeństwa organizacji i państwa.
 6. Współpracę organizacji publicznych i prywatnych na rzecz bezpieczeństwa i obronności.
 7. Wymagania w zakresie kompetencji w organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa i obronności.
 8. Uwarunkowania działalności badawczo-rozwojowej w sferze bezpieczeństwa i obronności.
 9. Determinanty efektywnego zarządzania organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i obronności.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Do udziału w konferencji są zaproszeni teoretycy i praktycy zajmujący się problematyką zarządzania publicznego, obronności, bezpieczeństwa.
 2. Sesje plenarne konferencji będą odbywać się w budynkach Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (Rembertów), Al. Gen. Chruściela 103.
 3. W ramach opłaty konferencyjnej (420 zł) organizatorzy zapewniają: udział w sesjach plenarnych i panelowych, serwis kawowy podczas przerw, obiad w dniu konferencji oraz materiały konferencyjne.
 4. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu i zakwaterowania uczestników.

 

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIATEKSTÓW

 1. Artykuły należy przygotować w języku polskim wraz ze streszczeniem oraz abstraktem w języku angielskim.
 2. Artykuły należy złożyć u organizatorów konferencji najpóźniej w dniu konferencji w wersji wydrukowanej oraz na nośniku elektronicznym.
 3. Artykuły zatwierdzone przez Radę Programową zostaną przekazane do recenzji.
 1. Artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje zostaną przekazane do publikacji w:
  • „Kwartalniku Obronność” Wydziału Zarządzania i Dowodzenia (6 pkt. lista B MNiSW), http://www.wzid.akademia.mil.pl/zasady-publikacji/zasady-publikacji.html;
  • „Zeszytach Naukowych Akademii Sztuki Wojennej” (8 pkt. lista B MNiSW, artykuły w języku angielskim), https://znaon-online.pl/resources/html/cms/FORAUTHORS;
  • monografii pokonferencyjnej (5 pkt. 20000 znaków).
 1. W przypadku negatywnych recenzji artykuły nie będą opublikowane i nie będą zwracane koszty uczestnictwa w Konferencji.

 

KALENDARIUM PRZYGOTOWAŃ DO KONFERENCJI 

 • 06.2018• Nadesłanie wypełnionej karty uczestnictwawraz z abstraktem artykułuw języku angielskim polskim i streszczeniem w języku polskim;
 • 09.2018• Dokonanie opłaty konferencyjnej (420 zł) ;
 • 09.2018• Przesłanie uczestnikom szczegółowego programu konferencji;
 • 09.2018• Przesłanie referatu;
 • 10.2018• Informacja o zakwalifikowaniu referatu do druku w konkretnym czasopiśmie lub monografii.