ems1cover300 Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne jest czasopismem o zasięgu międzynarodowym, wydawanym w języku angielskim i polskim. Poprzez publikowanie wyników badań prowadzonych w dziedzinie ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej stanowi forum wymiany myśli naukowej i doświadczeń. Czasopismo składa się z trzech podstawowych działów:– ratownictwo medyczne,
– medycyna ratunkowa,
– zalecenia, rekomendacje, wytyczne.

[:pl]Rola podwyższonego stężenia homocysteiny we krwi jako wskaźnika ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych[:en]The role of the elevated homocysteine level in blood as the risk factor for developing cardiovascular diseases[:]

[:pl]Justyna Brzozowska Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, Zespół Nerwowo-Mięśniowy, Warszawa, Polska. Streszczenie Wartości homocysteiny przekraczające normę (hiperhomocysteinemia) wpływają niekorzystnie przede...

czytaj dalej

[:pl]Prawne zasady funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na Ukrainie i w Polsce: podobieństwa i różnice[:en]LEGAL BASIS OF EMERGENCY MEDICAL CARE IN UKRAINE AND POLAND: SIMILARITIES AND DIFFERENCES[:]

[:pl]Analiza zgodności ukraińskiego ustawodawstwa dotyczącego ratownictwa medycznego z europejskimi standardami stanowi podstawę porównania z ustawodawstwem polskim.[:en]To examine the level of compliance of Ukrainian legislation on emergency medical care to European standards by comparing it with the Polish one.[:]

czytaj dalej

[:pl]Perforacja przełyku spowodowana urazem tępym – jak diagnozować i jak leczyć[:en]Esophageal perforation due to blunt trauma – how to diagnose and how to treat[:]

[:pl]Urazowa perforacja odcinka szyjnego przełyku wywołana urazem tępym występuje bardzo rzadko i wciąż wiąże się z wysoką śmiertelnością.[:en]Traumatic perforation of the cervical esophagus due to blunt trauma is very rare condition and it is still associated with significant mortality. [:]

czytaj dalej

[:pl]Postępowanie diagnostyczne w urazach przenikających szyi[:en]DIAGNOSTIC PROCEDURES IN PENETRATING NECK TRAUMAS[:]

[:pl]Streszczenie
Urazy stanowią najczęstszą przyczynę zgonu w populacji poniżej 45 r. życia. Jednym z rodzajów urazów, który wzbudza wielkie emocje wśród personelu medycznego zarówno w postępowaniu przedszpitalnym, jak i w obrębie SOR są penetrujące obrażenia szyi. Są to obrażenia rzadkie, które powinny być zaopatrywane w centrach urazowych przez multidyscyplinarny zespół wielospecjalistyczny. W oparciu o najnowsze publikacje o zasięgu międzynarodowym oraz o własne
doświadczenia pragniemy przedstawić schemat postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u pacjentów z tego typu obrażeniami.

Słowa kluczowe:
• przeszywające urazy szyi
• postępowanie diagnostyczne[:en]Abstract Injuries are the most frequent cause of death in a population under the age of 45. Penetrating neck traumas are one of the injuries causing big emotions amongst medical personnel both during pre-hospital treatment as well as in emergency departments. They are rare and should be assessed by multidisciplinary teams in specialized trauma centers. Based on recent international publications and our center own experience we would like to present a diagnostic and therapeutic algorithm in case of such injury.

Key words: • penetrating neck trauma, • diagnostic procedures[:]

czytaj dalej

[:pl]URZĄDZENIA DO MECHANICZNEGO UCISKU KLATKI PIERSIOWEJ – Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość[:en]MECHANICAL DEVICES FOR HEART COMPRESSION – THE PAST, PRESENT AND THE FUTURE[:]

[:pl]STRESZCZENIE Niniejsza praca przeglądowa opisuje przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość urządzeń do mechanicznego ucisku klatki piersiowej. Przeszukano bazę danych PubMed w celu identyfikacji istotnych opublikowanych prac. Streszczenia wybrano poprzez przeszukanie dodatków ze streszczeniami z trzech dużych corocznych konferencji z dziedziny resuscytacji (National Association of EMS Physicians (NAEMSP), Scientific Congress of the European Resuscitation Council (ERC) oraz AHA Resuscitation Science Symposium (RESS)).
Słowa kluczowe:
• mechaniczna RKO,
• NZK,
• VF i resuscytacja[:en]Abstract
This review articles aims at describing the past, present and the future for Mechanical Devices for Heart Compression (mechanical CC). PubMed were searched to identify relevant published studies. Abstracts were identified by searching the abstract supplements for the three large conference that are held on resuscitation science once a year (National Association of EMS Physicians (NAEMSP) scientific assembly, Scientific Congress of the European Resuscitation Council (ERC) and AHA Resuscitation Science Symposium (RESS)).
Key words: • Mechanical CPR, • Cardiac Arrest, • VF and resuscitation • CPR
[:]

czytaj dalej

[:pl]Przedszpitalne unieruchomienie kręgosłupa w świetle najnowszej wiedzy[:en]PRE-HOSPITAL SPINE IMMOBILIZATION IN LIGHT OF THE MOST RECENT KNOWLEDGE[:]

[:pl]Streszczenie Przedszpitalne unieruchomienie kręgosłupa należy do procedur wykonywanych powszechnie przez zespoły ratownictwa medycznego i jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W światowej literaturze coraz częściej pojawiają się jednak doniesienia, że faktyczne urazy rdzenia kręgowego stanowią niewielki odsetek wszystkich urazów kręgosłupa. Natomiast niewłaściwe lub rutynowe stosowanie przyrządów stabilizujących kręgosłup, takich jak deska ortopedyczna czy sztywny kołnierz szyjny, może przynieść pacjentowi więcej strat niż korzyści. Dotyczy to nie tylko wtórnych obrażeń, ale także zagadnień, które z perspektywy działań przedszpitalnych są niezauważalne, a które mogą stanowić poważny problem pielęgnacyjny i terapeutyczny. Istnieją także badania, które porównują bezpieczeństwo powszechnie stosowanych technik stabilizacji manualnej i manewrów stosowanych w celu ewakuacji i transportu pacjenta. Praca stanowi przegląd światowej literatury dotyczącej możliwych powikłań związanych ze stosowaniem powszechnie dostępnego sprzętu służącego do immobilizacji kręgosłupa.
Słowa kluczowe: • kręgosłup, • unieruchomienie, • służby ratownictwa medycznego
[:en]Abstract Pre-hospital spine immobilization is a common procedure performed by emergency medical teams and National Fire-Rescue System units. In international literature, more often we can find reports that the number of actual spinal cord injuries represent a small portion of all spinal injuries. In contrast, inappropriate or routine use of spine immobilization equipment, such as long spinal boards or rigid cervical collars, may bring the patient more harm than benefits. It involves not only secondary trauma, but also complications that from the perspective of pre-hospital actions are imperceptible, but may determine a serious nursing and therapeutic problem. There are also studies that compare the safety of the most common techniques of manual stabilization and maneuvering used for patient evacuation and transport. The aim of this study is to review the world literature concerning the possible complications associated with the use of common available spinal stabilization equipment.[:]

czytaj dalej
Strona 2 z 612345...Ostatnia »