[:pl]

Regulamin publikacji prac w czasopiśmie
Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne:

W kwartalniku Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne publikujemy prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne. Zamieszczamy również sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych, konferencji, recenzje książek, komunikaty o konferencjach oraz listy do redakcji. Prosimy o nadsyłanie prac naukowych równocześnie w dwóch językach: polskim i angielskim. Artykuły naukowe będą publikowane w dwóch wersjach językowych – równolegle w wersji polskiej i angielskiej, zaś pozostałe teksty tylko po polsku.

Przygotowanie tekstu pracy
Objętość prac oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 15 stron maszynopisu, kazuistycznych 8 – łącznie z piśmiennictwem, rycinami, tabelami i streszczeniami. Tekst powinien być napisany czcionką nie mniejszą niż 12 punktów z podwójnym odstępem między wierszami, z pozostawieniem marginesów o szerokości 2,5 cm (lewy, prawy, górny, dolny). Strony powinny być numerowane.

Prace oryginalne powinny mieć następującą strukturę:

Strona tytułowa powinna zawierać pełny tytuł pracy w języku polskim i angielskim, imię, nazwisko autora (bądź autorów), nazwę instytucji.
Na końcu pracy należy podać imię, nazwisko oraz adres, telefon i e-mail autora odpowiedzialnego za korespondencję dotyczącą pracy. Ponadto należy umieścić informację o grantach i innych źródłach finansowania.

Streszczenie (w języku polskim oraz angielskim) powinno zawierać nie mniej niż 200 i nie więcej niż 250 słów w pracach oryginalnych, a w przypadku prac poglądowych i kazuistycznych do 150 słów. Streszczenie pracy oryginalnej winno mieć budowę strukturalną, tj. składać się z następujących części: wstęp (background), cel (aim), materiał i metody (material and methods), wyniki (results) i wnioski (conclusions). Pod streszczeniem należy umieścić nie więcej niż pięć słów kluczowych – zgodnych z Index Medicus (Medical Subject Reading) w języku polskim i angielskim.

Tabele i ryciny
Tabele i ryciny należy zamieszczać w osobnych plikach oraz każdą ponumerować – tabele cyframi rzymskimi, a ryciny cyframi arabskimi. W tekście należy tylko wskazać ich usytuowanie. Ich tytuł oraz inne objaśnienia powinny być umieszczane na końcu pracy, po piśmiennictwie.
Ryciny i fotografie (także zdjęcie Autora) należy przesyłać w formie elektronicznej, w jednym z wymienionych formatów: *.cdr, *.tif, *.eps, *.gif lub *.jpg (rozdzielczość 300 dpi). Nie należy przysyłać rycin w formacie programu MS Word (*.doc).

Tekst
Konstrukcja tekstu powinna być następująca: wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski. We Wstępie autorzy przedstawiają aktualny stan wiedzy na dany temat. W Celuokreślają postawioną hipotezę badawczą i zamierzenia swojej pracy. W części Materiał i metody opisują wszystkie zastosowane metody badawcze. W części zatytułowanej Wynikinależy przedstawić w zrozumiały sposób uzyskane rezultaty. W Dyskusji autorzy podają, w jakim stopniu założone cele badawcze zostały osiągnięte, na ile wyniki pracy są oryginalne i jakie są jej ewentualne ograniczenia metodyczne. Należy porównać otrzymane wyniki z danymi z piśmiennictwa. We Wnioskach trzeba nawiązywać do celów pracy i omówić je.

Praca powinna być zgodna z wymogami deklaracji helsińskiej.

Piśmiennictwo

Na końcu pracy należy umieścić piśmiennictwo, które musi być ułożone i ponumerowane według kolejności cytowania w tekście pracy, a nie w porządku alfabetycznym. Skróty tytułów czasopism powinny być zgodne z Index Medicus. Każda pozycja – pisana od nowego wiersza, powinna być opatrzona numerem i zawierać: nazwisko (nazwiska) i inicjały imion autora(ów), tytuł pracy, nazwę czasopisma, w którym została opublikowana (skróty tytułów czasopism powinny być zgodne z Index Medicus), rok wydania, nr tomu (cyframi arabskimi), nr zeszytu, numer strony początkowej i końcowej. Jeśli autorów jest siedmiu lub więcej, wówczas należy podać nazwisko trzech pierwszych z dopiskiem „i wsp.”. Przywołania w tekście, umieszczone w nawiasach kwadratowych, powinny być oznaczone cyframi arabskimi. W przypadku cytowania książek należy wymienić: kolejny numer pozycji, autora, tytuł, wydawcę, miejsce i rok wydania. Powołując się na treść rozdziału książki, należy podać: nazwisko autora, inicjały imion, tytuł rozdziału, nazwisko autora (redaktora) książki, inicjały imion, tytuł książki, wydawcę, miejsce i rok wydania, przedział stron.

Zasady recenzowania prac 

Nadesłane prace są oceniane m.in. pod względem nowatorskiego przedstawienia tematu, znaczenia dla dalszego rozwoju badań naukowych oraz dla postępowania klinicznego. Wstępnej oceny tych tekstów dokonuje Redakcja. Prace niespełniające podstawowych warunków publikacji są odrzucane. Manuskrypty niekompletne lub przygotowane w stylu niezgodnym z zasadami podanymi w regulaminie odsyłane są autorom bez oceny merytorycznej. Pozostałe artykuły zostają zarejestrowane, a następnie są przekazywane do oceny niezależnych recenzentów. Prace zostają zakwalifikowane do druku po pozytywnej opinii wydanej przez recenzentów.

Za opublikowanie pracy w kwartalniku redakcja nie wypłaca honorarium autorskiego.

______________________

Do pobrania:

1. Formularz recenzji dla recenzentów

2. Oświadczenie autora o dziele

3. Deklaracja konfliktu interesów[:en]

Guide for Authors
in Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne

Our quaterly journal Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne publishes research results, reviews and case reports. It shares also conference materials, book reviews, conference announcements and letters to the editor. While submitting your scientific paper, please send it in Polish and English, as it will be published in both languages. Other materials will be published only in Polish.

When writing your paper remember about…

1. Original paper and reviews page limit is 15 pages, case studies – 8 pages (including references, figures, tables and abstract). Font should be no less than 12, double line spacing, all the margins should be 2,5 cm wide. Pages should be numbered.

2. Original paper scheme:
Front page should contain full title in Polish and English, author’s full name and institution’s name. Last page should contain correspondence address and name, phone number and e-mail address of the author responsible for the correspondance. There should be an information about grants and other sources of funding.
Abstract (in Polish and English) should be composed of no less than 200 words and no more than 250 words (original papers) or no more than 150 words (reviews and case reports). It should contain following parts: Background, Aim, Material and Methods, Results and Conclusions. Place no more than 5 key words in Polish and English (in accordance with Medical Subject Reading/Index Medicus) below the abstract.
Tables and figures: tables and figures should be attached in separate files and properly numbered (tables using Roman numerals and figures using Arabic numerals). While writing your paper you should point out their location only. The name and other descriptions should be placed at the end of the paper, after references. Figures and photographs (including Author’s photograph) should be sent electronically in one of the following formats: *.cdr, *.tif, *.eps, *.gif or *.jpg (resolution 300 dpi). Do not send figures MS Word (*.doc) format.
Text: Text should contain following parts: Background, Aim, Material and Methods, Results, Discussion, Conclusions. Background should describe present state of knowledge concerning the topic. Aim should present hypothesis and Author’s research intention. Material and Methods describe every research method used while preparing the study. Results Obtained results should be presented in an understandable way . Discussion is a part, where Author is describing if the aim of the paper has been achieved, are the results original and if there were any methodological limitations. Obtained results should be compared with the results of similar studies described in References. Conclusions are referring to the Aim.
The work should be in accordance with the requirements of the Helsinki Declaration .
References should be placed at the end of the paper (described and numbered according to the order of citation, not alphabetically). Abbreviations of journal titles should be according to the Index Medicus. Every item should be written in the new line, numbered and contain: last name and initials of the name of author(s), title, name of the journal where the paper was published (abbreviations of journal titles should be according to the Index Medicus), year of publication, volume number (Arabic numerals), issue number, first and last page number. If there are more than seven authors, you should name only first three of them with the postscript “et al.”. Recalls in the text should be put in square bracket and numbered with Arabic numerals. In case of citing a book , description should contain: serial number, author, title, editor, place and year of publication. If you are citing only one chapter of the book, you should describe: chapter’s author’s name and initials, chapter’s title, book’s author’s name and initials, book’s title, editor, place and year of publication, numbers of pages.

3. Reviewing rules:
Following aspects of the paper will be evaluated: innovative topic presentation, topics meaning for further research development and clinical procedure. Editors will initially assess the papers. Papers that don’t fulfill the publication regulations will be rejected. Incomplete papers or papers which don’t meet the regulations will be sent back to the Author without essential evaluation. Papers in accordance with the regulations will be registered and reviewed by uninfluenced reviewers. Papers will be selected and accepted for publication after receiving positive review.
Editors do not pay any fee for publishing papers in Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne.

Please submit your manuscript and their electronic version to:
dr n. med. Robert Gałązkowski
Editor in Chief Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne
e-mail: redakcja@ems.edu.pl
Wydawnictwo Aluna
Z. M. Przesmyckiego 29
05-510 Konstancin-Jeziorna, Poland
Tel. 604 776 311[:ua]Умови публікації статтей в журналі
Emergency Medical Service. Невідкладна медицина:

В квартальнику Emergency Medical Service. Невідкладна оригінальні, оглядові статті та тематичні доповіді. Також заміщуємо доповіді і матеріали з наукових нарад, конференцій, рецензії книжок, оголошення про конференції та листи до редакції. Просимо надсилати свої наукові праці написані польською та англійською мовами. Наукові статті будуть опубліковані двома мовами – паралельно польською та англійською, а інші тексти тільки польською мовою.

Вимоги до оформлення тексту праць
Обсяг оригінальних праць не повинен перевищувати 15 машинописних сторінок, тематичні доповіді – 8 сторінок, в тому числі посилання, малюнки, таблиці і підсумки. Текст повинен бути написаний шрифтом, що має розмір (кегель) не менш ніж 12 пт. з подвійним міжрядковим інтервалом. Поля сторінки слід зазначити розміром 2,5 см (зліва, справа, зверху, знизу). Сторінки мають бути пронумеровані.

Оригінальні статті повинні мати наступну структуру:
Титульна сторінка повинна включати повну назву роботи польською та англійською мовами, ім’я автора (чи авторів), назву установи. В кінці роботи слід дати ім’я, адресу, номер телефону та адресу електронної пошти автора, відповідального за кореспонденцію відносно наукової роботи. Крім того, варто зазначити інформацію про гранти та інші джерела фінансування.

Резюме (польською та англійською мовами) повинно містити не менше 200 і не більше 250 слів в оригінальних статтях, а в оглядових статтях та тематичних дослідженнях до 150 слів. Резюме оригінальних статтей повинні бути структуровані, тобто мають включати частини: вступ (background), мета (aim), матеріал і методи (material and methods), результати (results) і висновки conclusions). Під резюме слід додати ключові слова (не більше п’яти) згідних з Index Medicus (Medical Subject Reading) польською та англійською мовами.

Таблиці та рисунки
Таблиці та рисунки повинні бути поміщені в окремі файли та пронумеровані римськими цифрами, рисунки – арабськими цифрами. В тексті статті потрібно вказати їх розташування. Назва й інші пояснення повинні бути поміщені в кінці статті, після літератури.

Малюнки та фотографії (у тому числі автора картини) повинні бути відправлені в електронному вигляді, в одному з таких форматів: * .cdr, * .tif, * .eps, * .gif або * .jpg (300 точок на дюйм). Не слід висилати рисунків і фотографій в форматі MS Word (* .doc).

Текст
Текст повинен бути структурований наступним чином: вступ, мета, матеріали і методи, результати, дискусія, висновки. У Вступі автори представляють поточний стан знань з теми. В Меті визначають дослідницьку гіпотезу та завдання своєї роботи. В Матеріалах і методах описують всі методи дослідження. В розділі Результати повинні бути представлені у зрозумілій формі, отримані результати. В Дискусії автори вказують, якою мірою наукові цілі були досягнуті, наскільки результати роботи є оригінальними, а акож які можуть виникнути її потенційні методологічні обмеження. У Висновку слід звернутися до цілей роботи і їх обговорити.
Робота повинна бути виконана відповідно до вимог Гельсінкської декларації.

Література
В кінці статті повинні бути розміщені посилання, які мають бути розташовані і пронумеровані в порядку цитування в тексті, а не в алфавітному порядку.Скорочення назв журналів повинні відповідати Index Medicus. Кожна позиція – повинна бути написана з нового рядка, пронумерована, а також має включати в себе: ім’я (імена) та ініціали автора (авторів), назва статті, назва журналу, в якому вона була опублікований (абревіатури назв журналів повинні відповідати Index Medicus), рік видання, номер тому (арабськими цифрами), номер першої і останньої сторінки. Якщо авторів є семеро або більше, то потрібно записати ім’я перших трьох з дописком “та ін.”. Посилання в тексті, у квадратних дужках, повинні бути відзначені арабськими цифрами. При цитуванні книги треба зазначити: наступний номер позиції, автор, назва, видавництво, місце і рік видання. Опираючись на текст глави, обов’язково треба додати: прізвище автора, ініціали, назву глави, прізвище автора (редактора) книжки, ініціали, назву книги, видавництво, місце і рік видання, сторінки.

Правила рецензування статей
Статті оцінюються, зокрема, з точки зору інноваційної презентації темі, важливості для подальшого розвитку наукових досліджень і клінічної практики. Вступну рецензію тексту робить Редакція. Статті написані без дотримання вимог до публікації не приймаються. Неповні рукописи або такі, які не відповідають вимогам, будуть відіслані до авторів без мериторичноїх оцінки. Статті, щодо яких немає застережень, надсилаються до незалежниз рецензентів. Робота буде прийнята до публікації тільки після позитивного висновку рецензентів.

За публікацію робіт в журналі редакція не платить авторських гонорарів.[:]