1. Formularz recenzji dla recenzentów
2. Oświadczenie autora o dziele
3. Deklaracja konfliktu interesów